Sunday, September 10, 2017

சிவில் சமூகம் என்பது வறியவர்களின் சக்கரவர்த்திகளல்ல! இ. தம்பையா
 ( இக் கட்டுரை சிவில் சமூகம் என்பதன் பொருளையும் வியாக்கியானங்களையும் நடைமுறைப் பயன்பாட்டையும் பற்றிய விரிவான ஆய்வாகும்.)