Friday, January 6, 2017

"இஸ்லாம் மனித உரிமைகளுக்கு அளித்துள்ள முக்கியத்துவம்" .(கரை துறைப்ற்று கலாச்சாரப் பேரவை மலர் வெளியீட்டுக் குழு பிரதானிகளால் நிராகரிக்கப்பட்ட கட்டுரை.அங்கும் இன,மத துவேசமா? என சந்தேகிக்க வைத்துள்ளது..(மலர் வெளியீட்டுக்குழு உறுப்பினர் - எம்.எஸ்.பரீத்.)

,iwtd; ,g; gpugQ;rj;jpd;jpd; epfuw;w jdpj; jiytdhf> Ngujpgjpahf ,Uf;fpd;w fhuzj;jpdhy;> mtNd murhSk; ty;yik kpf;ftd; MFk;. mtNd cyfpd; gilg;gpdq;fisAk; gilj;Jg; gupghypg;gtdhfTk; ,Uf;fpd;whd;. mtdpd; fUiziaf; nfhz;Nl midj;J capHfSk; thOfpd;wd. NkYk;> mtNd midj;J capர்fSf;Fk; fz;zpaj;ijAk;> khpahijiaAk; toq;fpAs;shd;. ,e;j cz;ikfs; vjid czHj;Jfpd;wd vd;why; kdpjHfs; jk;Kila Fz,ay;Gfspy; vt;tsT NtWghL nfhz;bUe;jhYk; xd;wpize;J tho Ntz;Lk;;> vd;gijj;jhd; Rl;b epw;;fpwJ.
mtdJ topfhl;liyf; (my;-Fu;Mid) nfhz;Lk;>mtdJ ,Wjp JhJtuhd K`k;kJ egp (]y;) mtu;fspd; nrhy;>nray;>mq;fPfhuj;ijf;(`jP];) nfhz;Ljhd; kdpju;fspilNa rkj;Jtj;;ijAk; rk chpikfisAk;; gfpu;e;J nfhs;sTk;;> rkhjhdj;;ij epiy ngwr;nra;aTk; Ntz;Lk;.
,iwtd; ,g; gpugQ;rj;jpd;jpd; epfuw;w jdpj; jiytdhf> Ngujpgjpahf ,Uf;fpd;w fhuzj;jpdhy;> mtNd murhSk; ty;yik kpf;ftd; MFk;. mtNd cyfpd; gilg;gpdq;fisAk; gilj;Jg; gupghypg;gtdhfTk; ,Uf;fpd;whd;. mtdpd; fUiziaf; nfhz;Nl midj;J capHfSk; thOfpd;wd. NkYk;> mtNd midj;J capர்fSf;Fk; fz;zpaj;ijAk;> khpahijiaAk; toq;fpAs;shd;. ,e;j cz;ikfs; vjid czHj;Jfpd;wd vd;why; kdpjHfs; jk;Kila Fz,ay;Gfspy; vt;tsT NtWghL nfhz;bUe;jhYk; xd;wpize;J tho Ntz;Lk;;> vd;gijj;jhd; Rl;b epw;;fpwJ. mtdJ topfhl;liyf; (my;-Fu;Mid) nfhz;Lk;>mtdJ ,Wjp JhJtuhd K`k;kJ egp (]y;) mtu;fspd; nrhy;>nray;>mq;fPfhuj;ijf;(`jP];) nfhz;Ljhd; kdpju;fspilNa rkj;Jtj;;ijAk; rk chpikfisAk;; gfpu;e;J nfhs;sTk;;> rkhjhdj;;ij epiy ngwr;nra;aTk; Ntz;Lk;. ,JNt rhj;jpakhnjhd;whfTk; fhzg;gLfpwJ. mtHfsplk; NkNyhl;lkhf gy Ntw;Wikfs; ,Ue;j NghOjpYk;> ,d>epw>nkhop mbg;gilapYk; gpuNjr mbg;gilapy; gy NtWghLfs; ,Ue;jhYk; $l mit mbg;gilahditahf ,Uf;ff; $lhJ. kdpjHfs; midtUk; Vf ,iwtdpd; gilg;gpdq;;fspy; Nkyhd vd;gjid cWjpg; gLj;Jk; tifapy; mtw;iwf; nraw;gLj;j Ntz;Lk;. ,jw;F fhuzkpy;yhkYk; ,y;iy.Mjp kdpjd; Mjhik (rptid) ,iwtd; kz;zpypUe;J gilj;J mtUf;Fj;Jiztp Njit vd;gjpdhy; mthpd; tpyh vYk;gpypUe;J Vthisg (ghu;tjpiag;);gilj;jhd;> ,tu;fNs kdpj ,dj;jpd; Mjpahd jha;>je;ij Mthu;fs;.,t;tpUthpd; topj;Njhw;wy;fshfj;jhd;; cyfj;jpypUf;Fk; midj;J kdpju;fSk; gpwe;jpUf;;fpd;whu;fs;. jpUf;Fh;Md;> iggps;> ,d;Dk; ,e;J r%fj;jpdupd; Guhzq;fspYk; ,e;j cz;ikfs; $wg;gl;bUf;fpd;wd> ,ij ehk; vy;NyhUk; Vw;Wf;nfhz;Lk; ,Uf;fpd;Nwhk;> ek;;Kila Mjpahd je;ijAk;>jhAk; xd;nwd;why; mtptpUtiuAk; gilj;j mNj flTs;jhNd ek; vy;NyhiuAk; gilj;jpUf;fTk; Ntz;Lk;. ,t;thW fUizkpf;f xNu ,iwtDf;F mQ;rpg; gzpfpd;w fhuzj;jhy; kdpjHfs; midtUk; rNfhjuHfNs! ,g;gbapUg;gpd; ,J xU ghugl;rkw;w> mikjp epiwe;j #oyhf mikAk;. ,j;jifa #oypd; ,];yhkpa mbg;gil ek;gpf;ifahd Vfj;Jtk; mjhtJ Xhpiwf; nfhs;if NkNyhq;fp tpsq;Ftjhy; kdpjFyk; KOtJk; rNfhjuj;Jt mbg;gilapy; xd;whf ,Ug;gJk; mtrpakhfp tpLfpd;wJ.
my;-Fu;Md;40-67>y; mtd;jhd; cq;fis kz;zpypUe;J gilj;jhd;.gpd; ,e;jpupaj;jpypUe;Jk; gpd; myf; vd;Dk; epiyapypUe;Jk;  (cUthf;fp)cq;fis Foe;ijahf ntspahf;F fpd;whd;. gpd; ePq;fs; cq;fs; thypgj;ij mile;J gpd;du; KjpNahuhFfpwPu;fs;. ,jw;F Kd;du; ,we;J tpLNthUk; cq;fspy; ,Uf;fpd;wdu;.,d;Dk; wPq;fs; xU Fwpg;gpl;l jtizia miltPu;fs;. (,jpypUe;J) ePq;fs; czu;T ngWk; nghUl;L (,ij mwpe;J nfhs;Sq;fs;.
,iwtd; xUtNd vDk; NghJ kdpjHfs; midtUk; mtdJ gilg;GfNs vd;gJk; njspthfpd;wJ. cyfpy; VjhtnjhU ghfj;jpy; ,];yhkpa Ml;rp mika tha;g;G ,Ue;jhYk; $l G+Nfhs mbg;gilapy; jdJ Ml;rpf;Fl;gl;l gFjpapy; kl;LNk kdpj chpikfs;> khz;Gfs; Ngzg;gl Ntz;Lk; vd ,];yhk; tiuaWf;ftpy;iy. ,];yhk; mspj;jpUf;Fk; chpikfs; cyfyhtpait. kdpjFyk; KOtjw;Fk; nghUe;jf; $bait. me;j chpikfs;-xU ,];yhkpa muRf;Fl;gl;l vy;iyapy; tho;e;jhYk; rhp> mjw;F ntspNa tho;e;jhYk; rhpNa> Nghhpl;Lf; nfhz;bUf;Fk; epiyapYk; mq;Fk; kdpj cupikfis ghJfhf;FkhW ,];yhk; typAwj;jfpwJ. ve;j epiyikahdhYk; filgpbf;f Ntz;baitNakdpjcupikfs; MFk;.
FHMd; njspthff; $Wfpd;wJ:
,iwek;gpf;if nfhz;ltHfNs! (%/kPd;fNs!) epahaaj;ij epiy ehl;Ltjw;fhf ms;shTf;F ePq;fs; cWjpahd rhl;rpahf ,Uq;fs;.ve;j xU $l;lj;jhu; kPJk; ePq;fs; nfhz;Ls;s ntWg;G> ePjp nrYj;jhkypUf;f cq;fisj; J}z;l Ntz;lhk;. ePjp nra;Aq;fs; ,JNt gagf;jp(jf;thT)f;F kpf neUf;fkhFk;.ms;shTf;F mQ;Rq;fs;.ms;sh`; ePq;fs; nra;git vy;yhk; ed;F mwpe;jtdhf ,Uf;fpd;whd;. (5:8)

17-33,y; FHMd; $WfpwJ :(nfhiyia)tpyf;fpapUf;f ePq;fs; ve;j kdpjidAk; epahakhd fhuzkpd;wp nfhiy nra;J tplhjPu;fs;.vtNuDk; mepahakhff; nfhiy nra;ag;gl;L tpl;lhy;>mtUila thup]_f;F (gjpYf;Fg; gjpy; nra;aNth my;yJ kd;dpf;fNth)ehk; mjpfhuk; nfhLj;jpUf;fpd;Nwhk;. Mdhy; nfhiyap(d; %yk; gjpy; nra;tjp)y; tuk;g fle;J tplf;$lhJ.epr;rakhf nfhiyAz;ltupd; thupR (ePjpiaf; nfhz;L) cjtp nra;ag; gLthu;.

ngz;fs;> koiyfs;> taJ KjpHe;NjhH> Nehahspfs;> fhakile;NjhH MfpNahiuf; nfhLikg;gLj;Jtij ,];yhk; mDkjpf;ftpy;iy. vy;yh #oypYk; ngz;fspd; fw;Gk;> fz;zpaKk; kjpf;fg;gl Ntz;Lk;. mtHfs; vjphpfshf ,Ue;jhYk; rhp> ,];yhkpa rKjhaj;ijr; NrHe;jtHfsha; ,Ue;jhYk; rhp. ahuhf ,Ue;jhYk; twpatHfs;> Neha;tha;g;gl;NlhH> ,aw;if mdu;j;jq;fspdhYk;>td;Kiwahsu;fspdhYk; ghjpf;fg; gl;ltHfSf;Fk; cahpa ghpfhuk; mspf;fg;gl Ntz;Lk;.
,];yhj;jpy; Ngrg;gLfpd;w kdpj chpikfs; ,iwtdhy; toq;fg;gl;l chpikfshFk;.
;,iwtd; toq;fpa kdpj chpikfs; ,];yhkpa ek;gpf;ifapd; gphpf;f Kbahj mq;fkhFk;. xt;nthU K];ypKk;> jd;id K];ypk; vd thjpLk; Ml;rpahsDk; ,tw;iwf; fz;bg;ghf xg;Gf; nfhz;L mq;fPfhpj;J eilKiwg;gLj;j Ntz;Lk;.
My;-Fu;Md; 2>240y; :cq;fspy; vtNuDk; kidtpaiu tpl;L ,wf;Fk; epiyapy; ,Ug;ghu;fshdhy;>jq;fs; kidtpaUf;F Xuhz;L tiu (czT>cil Nghd;w Njitfisf; nfhLj;J) Mjupj;J (tPl;il tpl;L mtu;fs;) ntspNaw;wg;glhjgb (thuprfSf;F) mtu;fs; kuz rhrdk; $Wjy; Ntz;Lk;.Mdhy; mg; ngz;fs; jhq;fNs ntspNa nrd;W Kiwg;gb jq;fs; fhupaq;fisr; nra;J nfhz;lhu;fshdhy; (mjpy;) cq;fs; kPJ Fw;wkpy;y.NkYk; my;yh`; ty;yikailatDk;> mwpthw;wy;Ail NahDkhthd;.

nrhj;Jupik gw;wp my;-Fu;Md; $Wtjhtj. 4.176 :(egpNa) fyhyh (jfg;gd;>jha;>ghl;ld;> gps;is>Ngud; mfpa thupRfs; ,y;yhj nrhj;J)gw;wpa  khu;f;ff; fl;lisia mtu;fs; ck;kplk; Nfl;fpd;whu;fs;.ePu; $Wk;.my;yh`; cq;fSf;F(,t;thW) fl;lisapLfpwhd;.xU kdpju; ,we;J tpl;lhy; mtDf;F kf;fs; ,y;yhkypUe;J xU rNfhjup kl;Lk; ,Ue;jhy;>mtSf;F mtd; tpl;Lr; nrd;wjpypUe;J rupghjp gq;F cz;L.,jw;F khwhf xU ngz; ,we;J tpl;lhy;>mtSf;F kf;fs; ahUk; ,y;yhjpUe;jhy;(mtSila rNfhjudhfpa) mtd; mts; nrhj;J KOikf;Fk; thupR Mthd;.,U rNfhjpfs; ,Ue;jhy;>mtd; tpl;Lr; nrd;w nrhj;jpy; %d;wpy; ,uz;L ghfj;ij milthu;fs;.mtSf;F cld; gpwe;jtu;fs; Mz;fSk;>ngz;fSkhf ,Ue;jhy; ,uz;L ngz;fSf;Fupa ghfk; Xu; Mzf;Fz;L.ePq;fs; topjtwhky; ,Ug;gjw;fhfNt my;yh`; cq;fSf;F(,t;tpjpfis) tpsf;fp itf;fpd;whd;. my;yh`; ahtw;iwAk; ed;F mwpe;jtdhf ,Uf;fpd;whd;.

NkYk; my;Fu;Mdpy; 4.7 y; ngw;NwhNuh>neUq;fpa cwtpdu;fNuh tpl;Lr; nrd;w(nrhj;)jpy; Mz;fSf;F ghfKz;L>mt;thNu ngw;NwhNuh>neUq;fpa cwtpdNuh tpl;Lr; nrd;w(nrhj;) jpy; ngz;fSf;Fk; ghfKz;L.(mjpYs;s nrhj;J)Fiwthf ,Ue;jhYk; rup>mjpfkhf ,Ue;jhYk; rupNa>(,Jmy;yhtpdhy; tpjpf;fg;gl;lghfkhFk;)

,];yhkpa murpy; kdpj chpikfs;
\`P`_y; G`hup>3162- $WfpwJ [_itupah ,g;D `_jhkh mj;jkPkP(u`;kJs;sh`;) mwptpj;jhu;. (xUKiw)ehq;fs; vq;fSf;F mwpTiu $Wq;fs; ,iw ek;gpf;ifahsupd; jiytNu! vd;W cku; ,g;D fj;jhg;(uyp) mtu;fsplk; Nfl;Nlhk;. mg;NghJ cku; (uyp) (,];yhkpa murpd; fPOs;s K];ypky;yhjtu;fisf; fhf;Fk;) my;yh`;tpd; nghWg;ig epiwNtw;Wk;gb cq;fSf;F ehd; mwpTiu $Wfpd;Nwd;.Vnddpy; mJ cq;fs; egpapd; nghWg;Gk;>cq;fs; FLk;gj;jpdupd; tho;thjhuKk; MFnkd;W gjpyspjjhu;fs;.

ehk; NkNy ghu;j;jtw;iw K];ypk;fs; jtwhky; nraw;gLj;j Ntz;Lk;.vkJ nraw; ;ghLfs;jhd; mLj;j r%fj;jtUk; vk;ik Gupe;J nfhs;s top mikf;Fk;.mJNt rkhjhd rftho;Tf;Fk; top rikf;ff; $bajhfTk; mikAk;.NkYk; vkf;F gilg;ghsdpdhy; (my;yh`;) nghWg;gspf;fg;gl;l flikfSs; ed;ik nra;AkhW mLj;jtiu VTtJld;> jPik nra;tjpypUe;Jk; mLj;jtiu jLg;gJTk; ekJ nghWg;ghFk;.

NkYk; my;-Fu;Md; $WfpwJ. 41.34 ed;ikAk;>jPikAk; rkkhf khl;lh>ePq;fs; (jPikia) ed;ikiaf; nfhz;Nl jLj;Jf; nfhs;tPuhf! mg;NghJ ahUf;Fk; ckf;fpilNa gifik ,Ue;jNjh mtu; cw;w ez;giug; Nghy; MfptpLthu;.

ehk; ,ijd;gb vkJ tho;it mikj;Jf; nfhs;Nthkhdhy; fle;j fhyj;jpy; rpije;J NghAs;s ,dcwit kPz;Lk; fl;bnaOg;g KbAkhdjhf ,Uf;fyhk;. vy;yhg; GfSk; ty;yik nghUe;jpa my;yh`;xUtDf;Nf my;`k;Jypy;yh`;.


(Njrge;J> K`k;kJ Ry;jhd; guPj; (mfpy ,yq;if rkhjhd ePjthd;)
ePuhtpg;gpl;b fpof;F>Ks;spatis>Ky;iyj;jPT.


 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.