Friday, January 13, 2012

குர்ஆனில் அல்லாஹ்வின் அற்புதங்கள் மனிதப்பிறப்பு)

்kf;fis ,iw ek;gpf;ifapd; gf;fk; miog;gjw;fhf gy;NtW tplaq;fis my;Fh;Md; Kd;itf;fpwJ. rpy ,lq;fspy; thdq;fs;> tpyq;Ffs;> kuq;fs; Nghd;witfis kdpjDf;F rhl;rpahff; fhl;lg;gLfpd;wd. gy trdq;fs; kdpju;fis> mth;fspd; nrhe;j rpU\;bg;G gw;wp ghu;f;Fk; gb Ntz;Lfpwd. kdpjd; vt;thW cyFf;F te;jhd;? ve;j gbfisf; fle;J te;jhd;? Nghd;w tpdhf;fs; %yk; mtu;fSf;F mJ Qhgf%l;lg;gLfpd;wJ.
"ehNk cq;fisg; gilj;Njhk;. vdNt> ePq;fs; cz;iknad;W ek;gNtz;lhkh? ePq;fs; nrYj;Jk; ,e;jphpaj;ijf; ftdpj;jPh;fsh? mij ePq;fs; gilf;fpwPh;fsh? ehk; gilf;fpNwhkh?" (Fh;Md; 56:57-59)

kdpjdpd; Njhw;wj;ij gw;wp gy trdq;fspy; mOj;jpr; nrhy;yg;gLfpd;wd. ,t;trdq;fspy; rpy jfty;fs; 7k; E}w;whz;by; ahUk; mwpe;jpUf;fKbahj kpf mw;Gjkhd tpsf;fKilad. mtw;Ws; rpy tUkhW.
1. kdpjd; KO tpe;Jg; ghaj;jpypUe;J Njhd;wtpy;iy. khwhf mjd; xU kpfr;rpwpa         mstpypUe;Nj Njhd;wpdhd;. (tpe;J)
2. Foe;ijapd; ghypidj; jPh;khdpf;fpd;wtd; Mz; MFk;.
3. kdpj Kisak;
(Embryo) jhapd; fUg;igapy; ml;iliag; Nghd;W xl;bf;nfhs;Sk;.
4.Kisak; fUg;igapDs; %d;W ,Uz;lgFjpapy; tpUj;jpailjy;.
Fh;Md; mUsg;gl;l fhyj;jpy; tho;e;j kf;fs; Gzh;;r;rpapd; NghJ nrYj;jg;gLfpd;w Mzpd; tpe;Jg; ghaNk gpwg;Gf;F mbg;gilahd nghUnsd;gij mwpe;jpUe;jdh;. Foe;ij 9 khj fhyg;gFjpapd; gpd; gpwf;Fk; vd;gJ mtjhdj;jhy; mwpag;gl;l epfo;Nt jtpu mJ Nkyjpf ve;j Muha;r;rpiaAk; nfhz;Ltutpy;iy. vg;gbahapDk; Fu;Mdpy;; md;W $wg;gl;l jfty;fs; mf;fhyg;gFjpapy; tho;e;j kf;fspd; mwptpw;F vl;lhj kl;lj;jpNy ,Ue;jd. ,it 20k; E}w;whz;L tpQ;Qhdj;jhNyNa ep&gpf;fg;gl;ld. ,dp mtw;iw xt;nthd;whfg; ghh;g;Nghk;.

XU Jsp tpe;Jg; ghak;
Gzh;r;rpapd; NghJ xU MzpypUe;J xU Neuj;jpy; 250 kpy;ypad; tpe;Jf;fs; gha;r;r;g;gLk;;. mit jhapd; clypDs; Ntfkhf> nrq;Fj;jhfg; gazpf;Fk;. 250 kpy;ypadpy; Mapuk; khj;jpuNk #iyr; nrd;wilAk;. 5 epkpl Xl;lj;jpd; ,Wjpapy; Xu; cg;G kzpapd; ghjpasthd #y; xNu xU tpe;ij khj;jpuk; cs;Ns tpLk;. ,jidNa Fh;Md; KO tpe;Jg; ghaKkd;wp> mjd; rpwpa gFjpNa kdpjid cUthf;Fk; vdf; Fwpg;gpLfpwJ. ,J Fh;Mdpy; gpd;tUkhW tpsf;fg;gLfpd;wJ.
"ntWkNd tpl;Ltplg;gLthd; vd;W kdpjd; vz;zpf;nfhs;fpwhdh? nrhl;L nrhl;lha; Cw;wg;gLk; ,e;jphpaj; Jspahf mtd; ,Uf;ftpy;iyah?" (Fh;Md; 75:36>37)
Fu;Mdpy; njspthff; $wg;gl;Ls;s ,t;Tz;ik mz;ikapNyNa etPd tpQ;Qhdj;jhy; fz;Lgpbf;fg;gl;lJ.

tpe;Jg; ghaf; fyit
tpe;Jg; ghak; vdg;gLk; fyit tpe;Jf;fis khj;jpuk; nfhz;ljy;y. mJ gy;NtW jputq;fshy; Mf;fg;gl;lJ. ,j;jputq;fs;> tpe;Jf;fSf;F rf;jpia toq;Fk; nty;yj;ij nfhz;bUj;jy;> fUg;igapd; thapypy; cs;s mkpyj;jd;ikia eLepiyahf;fy;> tpe;J tOfpr;nry;yf;$ba #oiy Vw;gLj;jy; Nghd;w NtWgl;l nray;fisg; Ghpfpd;wd. etPd tpQ;Qhdj;jhy; fz;Lgpbf;fg;gl;l ,t;Tz;ikia my;Fh;Md; ,t;thW njspTgLj;Jfpd;wJ
fyg;ghd ,e;jphpaj;jpypUe;J epr;rakhf kdpjid ehNk gilj;Njhk;. mtid ehk; Nrhjpg;gjw;fhf. mtid Nfl;gtdhfTk; ghh;g;gtdhTk; Mf;fpNdhk;.
(Fh;Md; 76:2)
,d;DnkhU trdj;jpy; tpe;Jg; ghak; xU fyit vdTk;> mjpy; kdpjd; xU JspapypUe;J cUthf;fg;gLfpd;whd; vd mOj;jpAk; $wg;gLfpd;wJ.
mtNd jhd; gilj;Js;s xt;nthU nghUisAk; mofhf;fpdhd;. ,d;Dk; mtd; kdpjdpd; gilg;ig fspkz;zpypUe;J Muk;gpj;jhd;. gpwF mw;gj;Jspahfpa (,e;jphpa) rj;jpypUe;J mtDila re;jjpia cz;lhf;fpdhhd;.. (Fh;Md; 32:7>8)
,q;F Fwpg;gplg;gl;l ]{yhyh vDk; muGr; nrhy;yhdJ VjhtnjhU nghUspy; ,Ue;J gphpj;njLf;fg;gl;l Kf;fpakhd> rpwe;j gFjp vd fUj;ijf; nfhLf;fpd;wJ.


Foe;ijapd; ghy; eph;zak;
jhapd; fyq;fNs Foe;ijapd; ghiyj; jPh;khdpg;gjhf mz;ikf;fhyk; tiu ek;gg;gl;L te;jJ. my;yJ Fiwe;jJ xH MzpdJk; ngz;zpdJk; fyq;fNs $l;lhfg; ghiyj; jPh;khdpf;Fk; vd ek;gg;gl;lJ. Mdhy;> nrYj;jg;gLfpd;w xU Jsp tpe;jpypUe;J Mz;ik my;yJ ngz;ik cUthtjhf my;Fh;Md; NtWgl;l fUj;jpidj; jUfpd;wJ.
epr;rakhf mtNd Mz;> ngz; vd;W N[hbahfg; gilj;jhd;. nrYj;jg;gLk; NghJs;s ,e;jphpaj; Jspiaf; nfhz;L. (Fh;Md; 53:45-46)
Fh;Md; Fwpg;gpl;l fUj;Jf;fspd; tpQ;Qhd cWjpg;ghl;ilg; gpwg;Ghpikapay;> %yf;$w;W caphpay; nfhs;iffs; tYg;gLj;jpd. mjhtJ> MzpypUe;J tUk; tpe;Jf; fyNk ghiyj; jPh;khdpf;fpd;wJ vdTk>; ngz;zpd; gq;F ,jpy; fpilahJ vd;Wk; ,d;W mwpag;gl;Ls;sJ.
ghiyj; jPh;khdpg;gjpy; epw%h;j;jq;fNs (Chromosomes) Kf;fpakhdit. kdpjdJ fl;likg;igj; jPh;khdpf;Fk; 46 epw%h;j;jq;fspy; ,uz;L epw%u;j;jq;fNs ,ypq;f epw%h;j;jq;fshFk;. ,it Mzpy; xx vdTk; ngz;zpy; xy vdTk; nrhy;yg;gLk;. Vnddpy; ,tw;wpd; tbtk; ,t;ntOj;Jf;fspd; tbit xj;jpUf;fpd;wd. y epw%h;j;jk; Mz; jd;ikf;fhd guk;giu ,ay;Gj; njhFjpiaAk;> x epw%h;j;jk; ngz; jd;ikf;fhd guk;giu ,ay;Gj; njhFjpiaAk; nfhz;bUf;Fk;.
MzpYk; ngz;zpYk; N[hbahf fhzg;gLk; ,tw;wpy;> xt;nthU epw%h;j;jj;jpd; ,df;fyg;Gr; Nrh;f;ifapdhNyNa xU GJ kdpjg; gpwtp Njhd;Wfpd;wJ. ngz;zpYs;s ,ypq;ff; fyk; Kl;ilahf;fj;jpd; NghJ ,uz;lhfg; gphpe;J xt;nthU fyKk; x epw%h;j;jj;ijf; fhTk;. Mzpd; ,ypq;ff; fyk; ,uz;lhfg; gphpAk; NghJ xd;W x epW%h;j;jk; nfhz;lJk; kw;iwaJ y epw%h;j;jk; nfhz;lJkhd ,U tif tpe;Jf;fs; cUthFk;. ngz;zpypUe;J te;j x epw%h;j;jk; x epw%h;j;jk; nfhz;l tpe;Jld; ,izapd; Foe;ij ngz;zhfTk; y epw%h;j;jk; nfhz;l tpe;Jld; ,izapd; Foe;ij MzhfTk; mikAk;. ,d;ndhU tifapy; nrhd;dhy; ngz; Kl;ilAld; Mzpd; ve;j tpe;J ,izfpd;wNjh mjd; gbNa Foe;ijapd; ghy; eph;zapf;fg;gLfpd;wJ.
20k; E}w;whz;by; gpwg;Ghpikapay; (Genetics) fz;Lgpbg;Gf;ffs; tuKd;dh; ,e;j ve;j xd;Wk; mwpag;gl;bUf;ftpy;iy. vy;yh ehfupfq;fSk; md;W ngz;zpd; fyNk Foe;ijia jPh;khdpg;gjhf fUjpapUe;jd. mjdhy; jhd; ngz; Foe;ijiag; ngw;nwLf;Fk; NghJ mts; Fw;wk; Rkj;jg;gl;lhs;. Fu;Md;> ghy; eph;zak; ngz;zpdhy; md;wp Mzpzhy; Vw;gLfpwJ vd;gij 14 E}w;whz;LfSf;F Kd;dNu $wp itj;jJ.
 fUg;igapy; xl;bf; nfhz;bUf;Fk; myf;
kdpj caphpy; cUthf;fk; gw;wp my;Fh;Md; mwptpf;Fk; cz;ikfis ehk; njhlh;e;J Muha;Nthkhdhy; NkYk; rpy Kf;fpakhd tpQ;Qhd mw;Gjq;fisr; re;jpf;fyhk;.
MzpypUe;jhd tpe;Jk; ngz;zpypUe;jhd #Yk; ,izAk; NghJ gpwf;Fk; Foe;ijapd; rhw;Wg; gjhh;j;jk; fpilf;Fk;. Efk; vdg;gLk; ,j;jdpf;fyk; cldbahf gphptiltjd; %yk; ngUf Muk;gpf;Fk;. ,Wjpapy; Kisak; vdg;gLk; xU rijj;Jz;lkhf khWk;. ,jid xU EZf;Ff;fhl;b %ykhfNt kdpjdhy; ghh;f;f KbAk;.
KisakhdJ mjd; tsh;r;rpf; fhyj;ijr; #dpakhd Kiwapy; fopg;gjpy;iy. XU kuj;jpd; Nth;fs;; vt;thW epyj;ij ,Wfg;gpbj;jpUf;fpd;wNjh mt;thNw KisakhdJ fUg;igapy; xl;bf;nfhs;Sk;. ,g;gpizg;gpdhy; Kisak; tsh;tjw;Ffj; Njitahd Kf;fpakhd gjhh;j;jq;fisj; jhapypUe;J ngw;Wf;nfhs;Sk;.89
,q;F my;Fh;Md; kpfTk; tpaf;fj;jf;f mjpraj;ij ntspapLfpd;wJ. jhapd; fUg;igapy; tsUk; Kisaj;ij my;Fh;Mdpy; my;yh`; myf; vd;w nrhy;ypdhy; Fwpf;fpd;whd;.
"gilj;j ck;Kila ,iwtdpd; jpUehkj;ijf; nfhz;L XJtPuhf. myf; vd;w epiyapypUe;J kdpjidg; gilj;jhd; XJtPuhf.ck; ,iwtd; khngUk; nfhilahsp."
(Fh;Md; 96:1-3)
muG nkhopapy; myf; vd;gJ rpy ,lq;fspy; xl;bf;nfhs;Sk; xU nghUs; vd nghUs;gLk;. ,r;nrhy; Xu; clypy; xl;bf;nfhz;L FUjpia cwpQ;Rk; ml;ilia Neubahff; Fwpf;fpd;wJ. jhapd; fUg;igapy; tsUk; Kisaj;Jf;F mt;thwhd xU nghUj;jkhdnjhU nrhy;iy gad;gLj;jpaik my;Fh;Md; ,iw trdk; vd;gijAk;> my;yh`; KO cyfj;Jf;Fkhd Vf ,iwtd; vd;gijAk; kPz;Lk; ep&gpf;fpd;wJ.

vd;Gfs; rijapdhy; Nghh;j;jg;gl;bUj;jy;
jhapd; fUg;igapy; kdpj caph;fspd; tsh;r;rpg;gbfisg; gw;wp ,d;DnkhU Kf;fpakhd fUj;ij my;Fh;Md; Kd;itf;fpd;wJ. mjhtJ jhapd; fUg;igapy; Kjypy; vd;Gfs; tpUj;jpahFk;. gpd;dh; mit jirapdhy; Nghh;j;jg;gLk; vd;fpwJ.
"gpd;dh; me;j ,e;jpupaj; Jspia myf; vd;w epiyapy; Mf;fpNdhk;. gpd;dh; me;j myf;if xU jirg; gpz;lkhf;fpNdhk;. gpd;dh; mj; jirg;gpz;lj;ij vYk;GfshfTk; Mf;fpNdhk;. gpd;dh; mt;ntYk;GfSf;F khkprj;ij mzptpj;Njhk;. gpd;dh; ehk; mjid NtW xU gilg;ghf nra;Njhk;. my;yh`; ngUk; ghf;fpaKilatd;. kpf mofhd gilg;ghsd;. (Fh;Md; 23:14)
Kisatpay; (Embryology) vd;gJ jhapd; fUg;igapy; tpUj;jpailAk; Kisak; gw;wpa fy;tpia toq;Fk; tpQ;Qhdj;jpd; xU fpisahFk;. jirAk; vd;Gk; xNu Neuj;jpy; tpUj;jpailtjhf kpf mz;ikf;fhyk; tiu Kisatpayhsh;fs; ek;gpapUe;jdh;. ,jdhy; ePz;lfhykhf rpyu; ,t;trdk; tpQ;Qhdj;Jld; fUj;JKuz;gLtjhf thjhbdh;. etPd njhopEl;gj;jpd; gadhf tpUj;jpaile;j caph; EZf;Ff;fhl;bfs; %yk; jw;NghJ ,f; Fh;Md; trdk; cz;iknad njhptpf;fg;gl;Ls;sJ.
EZf;Ff; fhl;bapD}lhd mtjhdq;fs; jhapd; fUg;igapy; tsUk; Kisaj;jpd; tpUj;jp ,t;trdj;jpy; Fwpg;gpl;lgbNa ,lk;ngWfpd;wJ vd;gij cWjpg;gLj;Jfpd;wd. Kjypy; Kisaj;jpd; frpapioa vd;G td;ikailAk;. gpd;dh; vd;igr; #oTs;s ,ioaq;fspypUe;J njhpT nra;ag;gLk; jirf;fyq;fs; xd;whfr; Nrh;e;J vd;igg; Nghh;j;jp %Lk;.
,e;epfo;thdJ 'btygpd;q; `pA+kd;" vd;w tpQ;Qhd ntspaPL xd;wpy; gpd;tUkhW tpsf;fg;gLfpd;wJ. "VohtJ thuj;jpy; td;$lhdJ cly; KotJk; gutj; njhlq;Fk;. vd;Gfs; mtw;wpd; chpa tbtq;fis vLf;Fk;. Vohk; thuj;jpd; ,Wjpapy;> vl;lhtJ thuj;jpy; vd;Gfisr; Rw;wp jir mtw;wpd; ,lq;fspy; vLj;Jf; nfhs;Sk;.90
RUq;ff; $wpd; etPd Kisatpay; fz;Lgpbg;Gf;fs; %yk; my;Fh;Md; trdq;fs; ve;jsT cz;iknad;gijf; fz;L nfhs;syhk;.

fUg;igapy; Foe;ijapd; %d;W epiyfs;
jhapd; fUg;igapy; %d;W epiyfspD}lhf kdpjd; cUthf;fg;gLtjhf my;Fh;Md; $Wfpd;wJ.
cq;fs; jha; khh;fspd; tapWfspy; xd;wd;gpd; xd;whf %d;W ,Us;fSf;Fs; itj;J cq;fisg; gilf;fpwhd;. mtNd my;yh`; cq;fSila ,iwtd;. mtDf;Nf Ml;rp mjpfhuk;. mtidj; jtpu NtW ehad; ,y;iy. mt;thwpUf;f (mtid tpl;Lk;) ePq;fs; vg;gb jpUg;gg;gLfpwPh;fs;. (Fh;Md; 39:6)
,e;j trdj;jpYs;s 'gP JYkhjpd; jyhjpd;" vd;gjd; fUj;J '%d;W mLf;F ,Us;fs;"; vd;gjhFk;. mjhtJ fUtpd; tsh;r;rpapy; %d;W ,Ushd gFjpfs; rk;ge;jg;gl;Ls;sij fhl;LfpwJ.
1. tapW vDk; ,Us;
2. fUg;ig vDk; ,Us;
3. gpsrd;lh vDk; ,Us;
Fh;Mdpd; trdk; $Wk; xOq;fpy; jhd;> %d;W ,Uz;l gpuNjrq;fspy; Foe;ijapd; tsh;r;rp eilngWtjhf etPd caphpay; $WfpwJ. NkYk; ,e;j gFjpfs; xt;nthd;Wk; %d;W mLf;Ffis nfhz;Ls;sjhf etPd fUtpaypy; Vw;gl;l Kd;Ndw;wk; $WfpwJ.
tapw;wpd; Rth; %d;W mLf;Ffis nfhz;Ls;sJ : ntspg;Gw rha;T> cl;Gw rha;T> FWf;fyhd jir. 91
mij Nghd;W fUg;ig Rtiu Rw;wpAs;s %d;W mLf;Ffs; : vgpnkl;hpak;> ikNahbhpak; kw;Wk; vd;Nlhnkl;hpak;. 92
fUit Rw;wpAs;s gpsrd;lhTk; %d;W mLf;Ffis nfhz;Ls;sJ : mk;dpNahd; (Foe;ijia Rw;wpAs;s cs; jpR Nghd;wJ)> nfhhpnahd; (mk;dpNahdpd; kj;jpa mLf;F)> nlrpLth (mk;dpNahdpd; ntspg;Gw mLf;F) 93
,t;trdj;jpd;gb kdpjd; jhapd; fUg;igapy; %d;W njspthd gbKiwfspD}lhf ,lk;ngWfpd;wJ vd;gij tpsq;fyhk;.
cz;ikapy;> Foe;ij tsh;r;rp jhapd; fUg;igapy; %d;W Ntwhd ,lq;fspy; eilngWtjhf etPd caphpay; njhptpf;fpd;wJ. jw;NghJ kUj;Jtj;Jiwapy; Nghjpf;fg;gLk; vy;yhg; ghl Gj;jfq;fSk; ,jid Xu; mbg;gilahf itj;Js;sd.
cjhuzkhf "mbg;gil kdpj Kisapay;" (Basic Human Embryology) vDk; Kisatpay; Jiw rhh;e;j mbg;gil E}ypy; ,t;Tz;ik ,t;thW Fwpg;gplg;gLfpd;wJ.
fUg;igapy; tho;f;if %d;W epiyfsp;y; ,lk;ngWk;. Kisaj;Jf;F Kd;dhdJ: Kjy; ,uz;liu thuk;> KisakhdJ: vl;lhk; thuj;jpd; ,Wjptiu> rpRthf: vl;lhk; thuk; njhl;L gpwg;G tiu.94
,t;trdq;fs; Foe;ijapd; NtWgl;l %d;W tpUj;jpg; gbfisf; fhl;Lfpd;wd. xt;nthU gbapYKs;s tpNrl ,ay;Gfis RUf;fkhg; ghu;j;jhy;>
1. Kisaj;Jf;F Kd;ida epiy
,k;Kjy; mtj;ijapy; Efk; gphptpdhy; tsh;r;rpailAk;. mJ xU fyj;jppzpthf khWk; NghJ jhdhf fUg;igr; Rthpy; xl;bf;nfhs;Sk.; njhlh;e;J tsUk; NghJ fyq;fs; jhkhfNt %d;W gilfshf xOq;FgLj;jpf; nfhs;Sk;.
2. Kisa epiy
,t;ttj;ij 5 1
/2 thuk; tiu ePbf;Fk.; ,g;gFjpapy; Foe;ijapd; Kisak; vdg;gLk;. ,g;gbapy; mbg;gil cWg;Gf;fs>; njhFjpfs; Nghd;wd fyg;gilapypUe;J Njhd;w Muk;gpf;Fk;.
3. rpR epiy
rpR vdg;gLk; ,e;epiy vl;lhk; thuk; njhl;L gpwg;G tiuahFk;. ,g;gbapd; njspthd ,ay;G vd;dntdpy; ,g;NghJ rpRthdJ Kfk;> if> fhy; vd;gtw;Wld; ghh;f;f kdpj cUtkhfj; njhpAk;. ,J Muk;gj;jpy; 3cm ePsKilajhf ,Ue;jhYk; vy;yh cWg;Gf;fSk; njspthfj; Njhd;Wk;. ,t;ttj;ij 30 thuk; ePbf;Fk.; mj;Jld;> gpwf;Fk; thuk; tiu tsh;r;rp njhlUk;.
etPd fUtpfspD}lhd mtjhdj;jpd; gpd;dNu jhapd; fUg;igapDs;Ns tpUj;jpf;fhd jfty;fs; ngwg;$bajha; ,Ue;jJ. ,j;jfty;fSld; cld;gLk; tifapy;my;Fh;Mdpd; trdq;fs; mw;Gjkhd Kiwapy; mike;Js;sd. my;Fh;Md; kdpjdpd; trdkd;wp ,iwtdpd; trdNk vd;gjw;F ,JTk; Xu; mj;jhl;rp.
  ed;wp K];ypk; nel;.nfhk;

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.